Majalah Al-iman Edisi 26 (Mei 2018)

Apabila seorang wanita hendak berpuasa sunnah enam hari dari bulan Syawal sementara dia masih punya hutang puasa Ramadlandan belum men-gadla’nya, apakah dia boleh lang-sung melaksanakan puasa Sunnah tersebutbaru kemudian melaksanakan qadla atau harus mengadla puasa Ramadlannya dahulu?

Secara global, para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya berpuasa sunnah sebe-lum selesai melaksanakan qadla Ramadlan dalam dua pendapat.

Pertama, boleh berpuasa sun-nah sebelum melaksanakan qadla Ramadlan. Ini merupakan pen-dapat Jumhur, baik bolehnya secara global ataupun makruh. Madzab Hanafi membolehkan untuk langsung berpuasa sunnah sebelum melaksanakan qadla Ramadlan karena puasa qadla tidak wajib untuk disegerakan, bahkan kewajibannya sangat luas (lapang), dan ini merupakan satu riwayat dari Ahmad.

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *